تهیه نقشه دمایی انبارها با پیشرفته ترین الگوریتم های ثبت دما و رطوبت

نقشه برداری دمایی با نمایش روزانه دما و کالیبراسیون بسیار متفاوت است و یکی از تفاوت های کلیدی، در تعداد نقطه هایی است که دمای آنها در فضای تحت کنترل دمایی اندازه گیری می شود.
نقشه دمایی بر اساس استانداردهای مختلف سیستم های گرمایش و سرمایش انجام میگیرد که متداول ترین روش بر اساس معیارهای زیر است:

گروه صنعتی فن آوران آریانا بهترین و کامل ترین نقشه دمایی را در ایران ارائه می نماید